Shop Build Carrier
Terms & Conditions

Algemene voorwaarden voor verkoop, levering, Installatie en service van carrier (versie jan 2019)

ARTIKEL 1: DEFINITIES

De volgende uitdrukkingen hebben de daarachter vermelde betekenis:

– Aflevering: ingeval van roerende zaken, de feitelijke ter beschikkingstelling aan de Klant of eindgebruiker en ingeval van diensten, de voltooiing daarvan;

– Klant: iedere (potentiële) wederpartij of wederpartijen van Leverancier voor de verkoop, levering, installatie en/of onderhoud van Producten;

– Leverancier: Carrier Refrigeration Benelux BV;

– Product(en): roerende zaken, vermogensrechten of delen daarvan verkocht en geleverd door Leverancier aan de Klant, zowel als diensten verricht door de Leverancier, zoals installatie, onderhoud, reparatie, advies en inspectie.

ARTIKEL 2: ALGEMEEN

2.1 TOEPASSELIJKHEID VAN DOOR DE KLANT GEHANTEERDE ALGEMENE VOORWAARDEN WORDT HIERBIJ UITDRUKKELIJK VAN DE HAND GEWEZEN.

2.2 Van deze algemene voorwaarden kan slechts door schriftelijke overeenkomst tussen Leverancier en de Klant worden afgeweken.

2.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij Leverancier als (potentiële) verkoper of leverancier van Producten optreedt.

2.4 Ingeval van strijd tussen de Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden en de Engelse vertaling daarvan, prevaleert steeds de Nederlandse tekst.

ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN EN INTELLECTUELE EIGENDOM

3.1 Aanbiedingen van Leverancier in welke vorm dan ook zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Aanbiedingen van Leverancier zijn geldig gedurende drie (3) maanden, te rekenen vanaf de datum van de aanbieding, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3.2 Alle aanbiedingen zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst onder normale (arbeids-)omstandigheden en gedurende normale werktijden. Indien de uitvoering niet onder normale (arbeids-)omstandigheden en gedurende normale werktijden geschiedt, is de Klant gehouden om de daarmee gemoeide additionele kosten aan Leverancier te vergoeden.

3.3 Alle roerende zaken waarop een intellectueel eigendomsrecht rust, welke aan de Klant door (bemiddeling van) Leverancier ter beschikking zijn gesteld, zullen onderworpen blijven aan het intellectueel eigendomsrecht van de oorspronkelijke eigenaar. De Klant verbindt zich alle informatie en knowhow die hem door (middel van) Leverancier ter beschikking zijn gesteld vertrouwelijk te behandelen en alle intellectuele eigendomsrechten te respecteren. De Klant is verplicht aan Leverancier op zijn eerste verzoek terug te geven alle documenten en andere gegevensdragers waarop werken of informatie voorkomen die door intellectuele eigendomsrechten zijn beschermd, zoals bedoeld in de vorige zin, in zoverre deze niet noodzakelijk zijn met betrekking tot de uitvoering van de betrokken overeenkomst.

ARTIKEL 4: TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

4.1 Een overeenkomst komt pas tot stand en Leverancier is pas gebonden, indien een schriftelijke orderbevestiging door Leverancier is gestuurd of zodra Leverancier een begin maakt met de uitvoering daarvan.

4.2 Wijzigingen van een overeenkomst kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen, tenzij Leverancier een begin maakt met de uitvoering van de wijziging zonder een schriftelijke bevestiging.

4.3 Indien meer dan één natuurlijk persoon of rechtspersoon als Klant optreden, zullen zij allen hoofdelijk jegens Leverancier aansprakelijk zijn.

4.4 De Klant mag geen van zijn rechten of verplichtingen jegens Leverancier aan derde partijen overdragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier.

4.5 Alle leveringen van Producten door Leverancier ten behoeve van de Klant die niet in de orderbevestiging worden vermeld, zullen worden beschouwd als meerwerk. Leverancier is te allen tijde gerechtigd aan de Klant dit meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen tegen de gebruikelijke prijzen of uurtarieven. De Klant aanvaardt dat meerwerk invloed heeft op de afleveringsvoorwaarden vermeld in de orderbevestiging. Het volgende zal in ieder geval worden beschouwd als meerwerk:

– werken onder moeilijke omstandigheden, zoals kruipruimtes en buiten normale werktijden;

– verticaal transport;

– het verwijderen van gebruikte koel- en vriesinstallaties, koel- en vriesapparaten alsmede het uithalen en verwijderen van CFK's in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving (zoals de Wet Milieubeheer);

– ontwerp, elektrische en loodgieterswerkzaamheden.

ARTIKEL 5: VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT MET BETREKKING TOT INSTALLATIE

5.1 De Klant zal zorgen voor een juiste en tijdige afname en/of een juiste en tijdige uitvoering van alle installaties, toeleveringen en/of voorwaarden noodzakelijk voor het plaatsen van het te installeren. Product en/of de juiste werking van het Product na installatie. Alle kosten die voortvloeien uit het niet nakomen van deze verplichtingen door de Klant, zijn voor rekening van de Klant.

5.2 Onverminderd de bepaling van artikel 5.1 zal de Klant in ieder geval voor eigen rekening en risico zekerstellen dat:

a. Leveranciers personeel terstond na het bereiken van de plaats van installatie zijn werkzaamheden kan beginnen en daarmee door kan gaan gedurende normale werktijden en voorts buiten normale werktijden indien dit door Leverancier noodzakelijk mocht worden geacht, mits Leverancier de Klant daarvan tijdig in kennis heeft gesteld;

b. aan Leveranciers personeel voldoende verblijfsruimte en/of voorzieningen ter beschikking worden gesteld, zoals toepasselijke wet- en regelgeving vereist;

c. de toegangswegen tot de plaats van installatie geschikt zijn voor het vereiste transport;

d. de aangewezen installatieplaats geschikt is voor opslag en installatie;

e. de noodzakelijke afsluitbare opslagruimtes voor materiaal, gereedschap en andere zaken beschikbaar worden gesteld;

f. de noodzakelijke en gebruikelijke hulpkrachten, machines, gereedschappen en materialen (daarbij inbegrepen brandstof, smeermiddelen en olie, schoonmaak en ander klein materiaal, gas, water, elektriciteit, stoom, perslucht, verwarming, verlichting, schoonmaakdiensten en dergelijke) alsmede meet- en testapparatuur, zoals gewoonlijk wordt gebruikt in het bedrijf van de Klant of de eindgebruiker, tijdig en kosteloos en op de juiste plaats aan Leverancier ter beschikking worden gesteld;

g. alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en in acht worden gehouden ten einde te voldoen aan voorschriften van Leverancier, met name met betrekking tot de veiligheid en de toepasselijke wet- en regelgeving die ziet op het verwijderen van bestaande installaties en het installeren van nieuwe installaties;

h. de ter beschikking gestelde Producten bij het begin van en gedurende de installatie op de juiste plaats aanwezig zijn.

ARTIKEL 6: PRIJZEN

6.1 De in de aanbieding en orderbevestiging vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere overheidsheffingen welke betaalbaar zijn bij verwijdering, verkoop en aflevering en zijn op basis van

Delivered At Place (DAP, INCOTERMS 2010), tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

6.2 Leverancier is gerechtigd om wijzigingen in kostprijsfactoren betreffende de overeenkomst, zoals onder meer prijzen van (grond)stoffen inclusief koudemiddelen, hulpmiddelen, arbeidskosten, verzekeringen, vrachttarieven, valutakoersen, belastingen, heffingen of andere overheidsmaatregelen die zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen, aan de Klant door te berekenen, zelfs indien dit plaatsvindt ten gevolge van voorzienbare omstandigheden. Alleen in het geval de verhoging van de overeengekomen prijs meer dan 10% bedraagt, zal de Klant binnen veertien (14) dagen nadat Leverancier hem daarvan schriftelijk op de hoogte heeft gesteld, gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring welke aangetekend naar Leverancier moet worden verzonden.

6.3 De leden 1 en 2 van dit artikel zullen van overeenkomstige toepassing zijn op het in rekening brengen van meerwerk.

6.4 Kosten voor het laden en lossen alsmede het transport van (grond)stoffen, halfproducten, modellen, gereedschap en andere zaken welke aan de Klant ter beschikking worden gesteld, zijn niet bij de prijs inbegrepen en zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht. Kosten die door Leverancier in dat opzicht zijn betaald, zijn door de Klant aan Leverancier verschuldigd.

ARTIKEL 7: AFLEVERING

7.1 Aflevering zal plaatsvinden op de dag vermeld in de orderbevestiging of in gemeenschappelijk overleg, onder de voorwaarde dat aan alle vereisten van artikel 5 is voldaan en dat de Klant aan al zijn overige verplichtingen heeft voldaan.

7.2 De levertijd is gebaseerd op de werkomstandigheden die bekend waren op het moment van het sluiten van de overeenkomst en op tijdige levering van de materialen die Leverancier voor de uitvoering van de overeenkomst heeft besteld. Indien buiten de schuld van Leverancier een vertraging op zou treden (i) als gevolg van een verandering in de bedoelde werkomstandigheden of (ii) als gevolg van een vertraging in de levering van materialen die tijdig voor de uitvoering van het werk zijn besteld, komen Klant en Leverancier reeds nu overeen dat de leveringstermijn wordt verlengd voor zover noodzakelijk.

7.3 De door Leverancier opgegeven levertijden zijn geen fatale termijnen. Leverancier zal niet in verzuim zijn, dan nadat hij schriftelijk in gebreke is gesteld na afloop van de overeengekomen, of conform artikel 7.2, uitgestelde leveringstermijn en hem daarbij een redelijke termijn voor de nakoming is gegund, die onbenut is verstreken. Ook niet als het verzuim rechtens zonder ingebrekestelling of schriftelijke aanmaning of mededeling intreedt.

7.4 Het overschrijden van de leveringstermijn zal de Klant niet het recht geven om derden opdracht te geven verplichtingen alsnog uit te voeren, zonder (i) de voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier dan wel (ii) het overleggen van een onherroepelijk vonnis dat hiertoe strekt.

7.5 Ongeacht hetgeen elders in deze algemene voorwaarden is bepaald met betrekking tot de verlenging van de leveringstermijn, zal deze worden verlengd met de vertraging die bij Leverancier ontstaat als gevolg van het niet nakomen door de Klant - of door de Klant ingeschakelde derden - van enige verplichting uit de overeenkomst of het niet verlenen van de medewerking die van hem - of van door de Klant ingeschakelde derden - vereist mag worden voor de uitvoering van de overeenkomst.

7.6 Als Leverancier op zich heeft genomen de Producten bij de Klant of eindgebruiker te installeren, zullen zij worden beschouwd als afgeleverd, indien zij of de belangrijkste onderdelen daarvan - dit geheel en uitsluitend ter redelijke beoordeling van Leverancier - zijn opgesteld op de plaats van bestemming, gereed voor inwerkingstelling of zoveel eerder als de Producten door de Klant of eindgebruiker in gebruik zijn genomen.

7.7 Leverancier is gerechtigd om de door hem te verrichten leveringen en/of diensten in gedeelten uit te voeren en deze gedeelten afzonderlijk te factureren.

7.8 Voor bepaling van gewicht, maat, getal en samenstelling van de geleverde Producten zijn de wegingen, metingen, tellingen en analyses volgens de door Leverancier gehanteerde methodes maatgevend, behoudens tegenbewijs.

7.9 Leverancier is niet verplicht om bij de Klant navraag te doen omtrent het beoogde gebruik van de Producten of de omstandigheden waaronder de Producten zullen worden gebruikt.

ARTIKEL 8: RISICO EN OVERDRACHT VAN EIGENDOM

8.1 De verkochte Producten of de onderdelen die daarvoor zijn bestemd, zullen voor rekening en risico van de Klant zijn vanaf het moment van Aflevering ingevolgde artikel 7.1. Ook met het oog op het eigendomsvoorbehoud dat op deze Producten rust, ingevolge het bepaalde in artikel

8.2 van deze algemene voorwaarden, zal de ontvanger zelf verplicht zijn de Producten voor eigen rekening te verzekeren bij een verzekeraar van goede naam, vanaf het moment van de overdracht van het risico.

8.2 Onverminderd hetgeen in artikel 7.6 en 8.1 is vermeld, behoudt Leverancier zich de eigendom van door hem aan de Klant geleverde en te leveren Producten voor, totdat de Klant volledig heeft voldaan aan alle (betalings)verplichtingen voor alle krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren Producten of krachtens de overeenkomst tevens verrichtte of te verrichten werkzaamheden en aan alle vorderingen wegens tekortkoming in de nakoming van zodanige verplichtingen.

8.3 Onverminderd al zijn andere rechten zal Leverancier door de Klant onherroepelijk gemachtigd zijn om zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de afgeleverde Producten die aan zijn toebehoren terug te halen en daar bezit van te nemen, indien de Klant niet tijdig aan zijn (betalings)verplichtingen jegens Leverancier zal hebben voldaan. Alle kosten van Leverancier in verband met het terughalen van deze Producten komen voor rekening van de Klant.

ARTIKEL 9: GARANTIE

9.1 Leverancier verstrekt de volgende garantie:

– voor de duur van twaalf (12) maanden na Aflevering. Echter na verloop van de eerste zes (6) maanden zullen arbeidskosten en voorrijkosten in rekening worden gebracht voor reparatie of vervanging;

– deze garantie zal alleen van toepassing zijn op alle Producten die nieuw waren bij Aflevering.

9.2 De garantieverplichting bedoeld in lid 1 zal vervallen indien één of meer van de volgende omstandigheden zich zouden voordoen:

– het gebrek is het gevolg van onjuist gebruik of onjuist onderhoud;

– er werden werkzaamheden aan de Producten verricht door de Klant of derde partijen zonder schriftelijke toestemming van Leverancier;

– de Klant in gebreke is gebleven in de nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst (daarbij inbegrepen zijn (betalings)verplichting) en hij niet alsnog binnen een redelijke termijn als gesteld in een aanmaning aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

9.3 De Producten die redelijkerwijs in aanmerking komen voor reparatie of vervanging ter keuze van Leverancier, zullen op verzoek van de Leverancier door de Klant aan Leverancier worden teruggegeven.

9.4 Reparatie en/of vervanging van een deel van het Product zal nimmer de garantie voor het geheel verlengen.

9.5 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, zal Leverancier verplicht zijn, zijn garantieverplichtingen als vermeld in dit artikel alleen binnen Nederland na te komen.

ARTIKEL 10: KLACHTEN

10.1 Indien de Producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, is Leverancier slechts gehouden om het ontbrekende gedeelte te leveren, de geleverde Producten te vervangen of te herstellen of de prijs aan de Klant terug te betalen tegen terug levering van de Producten, zulks ter keuze van Leverancier. De Klant is gehouden om de instructies van Leverancier betreffende de opslag of het retourneren van de te vervangen of te herstellen Producten op te volgen.

10.2 Ingeval gebreken niet direct bij Aflevering waarneembaar zijn, is de Klant gehouden om Leverancier terstond na ontdekking daarvan schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. De Klant kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen is afgerond of verricht niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien hij bedoelde kennisgeving niet heeft gedaan terstond, maar uiterlijk binnen vijftien (15) dagen (i) na Aflevering van de Producten of (ii) in geval van niet zichtbare gebreken, nadat hij het gebrek redelijkerwijze had moeten ontdekken.

ARTIKEL 11: AANSPRAKELIJKHEID

11.1 De in dit artikel opgenomen bepalingen doen geen afbreuk aan aansprakelijkheid op grond van Nederlands dwingend recht.

11.2 Ongeacht de rechtsgrond waarop een vordering is gebaseerd, is Leverancier slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade tot het bedrag voldaan door de Klant met betrekking tot de Producten die de schade hebben veroorzaakt.

11.3 Ongeacht de rechtsgrond waarop een vordering is gebaseerd, is Leverancier nimmer aansprakelijk voor indirecte/gevolgschade, waaronder - maar niet beperkt tot - gederfde winst, geleden verliezen, gemiste opdrachten en gemiste besparingen, schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, schade als gevolg van het overschrijden van de leveringstermijn, schade door productie- en/of bedrijfsonderbrekingen, voedselderving of -stagnatie. In zoverre deze risico's verzekerbaar zijn, zal de Klant verplicht zijn deze verzekering op eigen kosten af te sluiten.

11.4 Leverancier mag bij de uitvoering van de overeenkomst derden inschakelen en is te allen tijde gerechtigd aansprakelijkheidsbeperkingen van die derden jegens de Klant in te roepen.

11.5 Leverancier is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van ondergeschikten en/of niet-ondergeschikten die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken, behoudens voor schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Leverancier en/of zijn bedrijfsleiding.

11.6 Leverancier bedingt alle wettelijke en contractuele rechten, die hij ter afwering van zijn eigen aansprakelijkheid kan inroepen, mede ten behoeve van al degenen - waaronder zowel ondergeschikten als niet-ondergeschikten zijn begrepen - die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken en voor wie hij volgens de wet aansprakelijk is.

11.7 De Klant vrijwaart Leverancier tegen alle aanspraken van derden met betrekking tot de Producten, indien de Klant de Producten zelf heeft samengesteld, be- of verwerkt, verpakt en/of voltooid op welke wijze dan ook. Dergelijke aanspraken omvatten, maar zijn niet beperkt tot, onder meer vorderingen, kosten, juridische kosten en aansprakelijkheden, die gebaseerd zijn op of voortvloeien uit artikel 6:162 of 6:185-193 Burgerlijk Wetboek (productaansprakelijkheid) of soortgelijke wettelijke bepalingen in de wetten van elke andere jurisdictie.

11.8 Leverancier zal niet aansprakelijk zijn voor:

– inbreuk op octrooien, vergunningen of andere rechten van derden als gevolg van het gebruik van materiaal dat door of namens de Klant is verstrekt;

– schade of verlies door welke oorzaak ook van (grond)stoffen, halfproducten, modellen, gereedschappen of andere zaken die door de Klant ter beschikking zijn gesteld.

11.9 Indien Leverancier hulp en bijstand biedt - van welke aard dan ook - bij de installatie, zonder daartoe opdracht te hebben verkregen, zal dit plaatsvinden voor risico van de Klant.

11.10 De Klant zal verantwoordelijk en aansprakelijk zijn voor het bouwgedeelte dat niet door Leverancier ter beschikking wordt gesteld en/of voor de nadelige gevolgen van de toestand van de bodem en

de Klant zal verplicht zijn om Leverancier te vergoeden alle schade die Leverancier mocht lijden als gevolg van fouten in het bouwgedeelte en/of de toestand van de bodem.

ARTIKEL 12: OVERMACHT

12.1 Overmacht in deze algemene voorwaarden zal betekenen iedere omstandigheid die onafhankelijk van de wil van een partij is ontstaan - zelfs indien dit ten tijde van het sluiten van de overeenkomst reeds voorzienbaar was - en die blijvend of tijdelijk de uitvoering van de overeenkomst verhindert, zoals: van overheidswege uitgevaardigde of uit te vaardigen voorschriften die het gebruik van de geleverde of nog te leveren Producten verhinderen of beperken, tekort aan grond- en hulpstoffen voor productie van de Producten, tekort aan arbeidskrachten, werkstaking, in-, uiten/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet-nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers van Leverancier of transportondernemingen, storingen in de productie, natuur- en/of kernrampen, oorlog en/of oorlogsdreiging, terroristische acties en/of aanslagen, brand, oproer en opstand.

12.2 Indien als gevolg van overmacht de Aflevering wordt vertraagd met meer dan twee (2) maanden zullen zowel Leverancier als de Klant gerechtigd zijn de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden door middel van een schriftelijke mededeling gericht aan de andere partij en verzonden per aangetekende post, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.

12.3 Als overmacht intreedt op het moment waarop de overeenkomst reeds gedeeltelijk is uitgevoerd, zal de Klant gerechtigd zijn, indien het restant van de Aflevering met meer dan twee (2) maanden wordt vertraagd als gevolg van die overmacht, ofwel (i) reeds afgeleverde gedeelten van de Producten te behouden en de koopprijs daarvan te betalen, ofwel (ii) de overeenkomst te ontbinden, inclusief het reeds uitgevoerde gedeelte, door mededeling van ontbinding, onder de verplichting de Producten die reeds zijn geleverd voor rekening en risico van de Klant aan Leverancier terug te geven én op voorwaarde dat de Klant kan aantonen dat het reeds afgeleverde gedeelte van de Producten niet langer doelmatig door de Klant kan worden gebruikt als gevolg van de niet-aflevering van de overige Producten.

ARTIKEL 13: BETALING

13.1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen zal facturering als volgt plaatsvinden:

– 45% bij opdracht;

– 45% bij het begin van de uitvoering; en

– 10% bij Aflevering.

Betaling dient plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum.

13.2 Ingeval van overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is de Klant, onverminderd de overige rechten van Leverancier en zonder dat voorafgaande ingebrekestelling is vereist, over het

openstaande factuurbedrag tot aan het tijdstip van de algehele voldoening de wettelijke rente verschuldigd vermeerderd met 5%. Alle nog niet betaalde facturen worden terstond opeisbaar en alle gevolgen van niet-nakoming treden terstond in.

13.3 In het geval van ontbinding, (aanvraag van) faillissement of (aanvraag van) surseance van de Klant, zullen diens verplichtingen terstond opeisbaar worden.

13.4 Betaling zal plaatsvinden zonder enige korting, opschorting of verrekening. Door Leverancier zullen geen roerende zaken in ruil worden geaccepteerd.

13.5 Alle betalingen door de Klant zullen in de eerste plaats strekken in mindering op alle kosten en verschuldigde rente en daarna op die facturen die het langst openstaan, zelfs indien de Klant bij de betaling de factuur van een latere datum aangeeft.

13.6 Indien de Klant in gebreke is of nalaat één of meer van zijn verplichtingen na te komen, zullen alle buitengerechtelijke kosten, uitdrukkelijk inclusief de kosten gemaakt voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het voeren van schikking onderhandelingen en andere handelingen ter voorbereiding van een mogelijke gerechtelijke procedure, alsmede alle gerechtelijke kosten die Leverancier moet maken, voor rekening van de Klant zijn. De Klant zal in dat geval tenminste 15% van de hoofdsom verschuldigd zijn voor de buitengerechtelijke kosten. Indien Leverancier bewijst dat meer kosten werden gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, zullen ook deze in aanmerking komen voor vergoeding.

ARTIKEL 14: ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST

14.1 Indien de Klant jegens Leverancier tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen onder de overeenkomst of in het geval van (aanvraag van) surseance van betaling, (aanvraag van) faillissement van de Klant, de Klant een regeling met zijn schuldeisers treft of andere stappen neemt met het oog op herstructurering van zijn schulden, of anderszins zeggenschap over zijn vermogen wordt beperkt of verliest, zijn bedrijfsactiviteiten staakt of naar een ander land verplaatst, of wordt geliquideerd of ontbonden, fuseert of wordt gesplitst of een besluit daartoe wordt genomen, of een wijziging optreedt in de (rechts)personen die de macht hebben om het bestuur en het beleid van de Klant te sturen door het eigendom van stemgerechtigde aandelen, door overeenkomst of anderszins, heeft Leverancier het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden met onmiddellijke ingang, zulks onverminderd alle overige aan hem toekomende rechten en zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.

14.2 Indien de overeenkomst wordt ontbonden ten gevolge het bepaalde in artikel 14.1 of door een rechterlijke uitspraak, zal Leverancier gerechtigd zijn tot volledige schadevergoeding. Tenzij Leverancier de schade anders wil berekenen, zal de schade gefixeerd zijn op 75% van het bedrag dat verschuldigd is met betrekking tot (het nog niet uitgevoerde deel van) de overeenkomst zonder dat Leverancier gehouden is het bestaan van enig verlies of schade aan te tonen. Dit laat onverlet het recht van Leverancier om aanvullende schadevergoeding dan wel nakoming te vorderen van de Klant. Leverancier zal gerechtigd zijn de Producten terug te nemen die werden afgeleverd in verband met de nog niet geheel uitgevoerde overeenkomst tegen creditering van de prijs die de Klant daarvoor heeft betaald verminderd met alle door Leverancier gemaakte kosten.

14.3 In de gevallen bedoeld in artikel 14.1 mag Leverancier ook de uitvoering van de overeenkomst opschorten en terstond volledige betaling vorderen van al hetgeen betaald moet worden of nog verschuldigd zal worden onder de overeenkomst. In dit geval zal Leverancier tevens gerechtigd zijn om vergoeding te vorderen van de schade die hij lijdt als gevolg van de opschorting en de gevolgen daarvan.

ARTIKEL 15: BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACY

15.1 Naleving van de wet.

De producten en/of diensten die worden geleverd vereisen de verzameling van persoonsgegevens (informatie en gegevens in verband met deze Overeenkomst die is gerelateerd aan een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon) om te functioneren zoals bedoeld. Beide partijen houden zich aan de toepasselijke Wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens met betrekking tot Persoonsgegevens die worden verwerkt in verband met de activiteiten in het kader van deze Overeenkomst. De partijen zullen overeenkomen om alle redelijke commerciële en wettelijke stappen te nemen om Persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige openbaarmaking.

15.2 Rechten en verplichtingen.

15.2.1 Indien de Klant Persoonsgegevens aan Leverancier verstrekt, waarborgt de Klant dat hij hiervoor de wettelijke bevoegdheid bezit. De Klant informeert de personen wiens

Persoonsgegevens aan Leverancier worden verstrekt, voordat deze gegevens aan Leverancier worden verstrekt. Leverancier heeft de mogelijkheid om een privacyverklaring aan de Klant te verstrekken voor dit doel.

15.2.2 Leverancier kan Persoonsgegevens delen met de dienstleveranciers van Leverancier, maar uitsluitend conform de toepasselijke Wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens en met de nodige beveiligingen.

15.2.3 Leverancier kan Persoonsgegevens opslaan op servers die door Carrier entiteiten en hun dienstleveranciers wereldwijd gevestigd en toegankelijk zijn met de nodige beveiligingen.

15.2.4 Voor zover Leverancier Persoonsgegevens onder deze Overeenkomst verwerkt, bewaart Leverancier de Persoonsgegevens gedurende de termijn van deze Overeenkomst en daarna zoals door deze Overeenkomst kan worden vereist, om de wettelijke rechten van Leverancier te beschermen of zoals kan worden vereist door de wetgeving en/of auditvereisten. Voor zover Leverancier de Persoonsgegevens verwerkt voor doeleinden die losstaan van deze Overeenkomst, fungeert Leverancier als Verwerkingsverantwoordelijke en neemt als zodanig wettelijke verantwoordelijkheden op zich, inclusief voor het bepalen van de juiste bewaartermijn.

15.2.5 Indien de Persoonsgegevens zijn betrokken bij Inbeuk op Persoonsgegevens (een reeks omstandigheden die een feitelijke of redelijke mogelijkheid betreffen voor ongeoorloofde toegang tot of bezit van, of verlies of vernietiging van, Persoonsgegevens), is de partij op wiens systeem de gegevens waren opgeslagen verantwoordelijk voor alle kennisgevingen en bijbehorende kosten. Tenzij de wet of bevoegde regelgever voor een partij dit verbiedt, zal de partij die de kennisgeving verstrekt redelijke inspanningen leveren om met de andere partij te coördineren wat er in de inhoud van de kennisgeving staat voordat deze wordt gedaan.

15.2.6 Indien een partij tijdens het uitvoeren van deze overeenkomst kennis neemt van een: (i) klacht of bewering die een schending van de toepasselijke Wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens aangeeft; (ii) verzoek van een of meer personen die Persoonsgegevens willen openen, corrigeren of verwijderen; of (iii) een vraag of klacht van een of meer personen met betrekking tot de Verwerking van Persoonsgegevens, zal de partij redelijke inspanningen leveren om de andere partij onverwijld schriftelijk in kennis te stellen, behalve voor zover dit is verboden door de wet, wetshandhaving of een bevoegde regelgever voor dergelijke partij. De partijen bieden elkaar redelijke commerciële hulp om de zaak te onderzoeken, de relevante informatie te identificeren, een reactie voor te bereiden, een rechtsmiddel te implementeren en/of samen te werken aan het voeren van of verdedigen tegen een vordering, rechtbank of regelgevende procedures.

ARTIKEL 16: VEILIGHEID EN EH&S BELEID LEVERANCIER

16.1 Leverancier voert haar verplichtingen uit de overeenkomst uit in overeenstemming met de wettelijke voorschriften, meer in het bijzonder in overeenstemming met de geldende Arbo- en Milieuwetgeving en met inachtneming van haar eigen Environment, Health & Security beleid (hierna gezamenlijk “Veiligheidsbeleid”).

16.2 De Klant draagt er zorg voor dat Leverancier haar werkzaamheden zonder gevaar voor haar personeel en volgens haar Veiligheidsbeleid kan uitvoeren. Wanneer er sprake is van omstandigheden waardoor de werkzaamheden van Leverancier niet in overeenstemming met het Veiligheidsbeleid kunnen worden uitgevoerd, zal Leverancier de Klant hiervan in kennis stellen. De Klant zal de omstandigheden zodanig aanpassen dat de werkzaamheden wel conform het Veiligheidsbeleid kunnen worden uitgevoerd. Indien dit niet mogelijk is, voldoet Klant niet haar contractuele verplichtingen jegens Leverancier en is Leverancier onder meer gerechtigd om de onderhavige apparatuur buiten contract te stellen tot het moment dat de aanpassingen uitgevoerd zijn of anderzijds tot opschorting van haar verplichtingen over te gaan. De schade of kosten als gevolg van eventuele vertraging in de uitvoering van de overeenkomst en de kosten van deze aanpassingen zijn geheel voor Klant.’

ARTIKEL 17: PARTIËLE NIETIGHEID / CONVERSIE

Indien enige bepaling van de algemene voorwaarden of de overeenkomst ongeldig, onwettig, niet verbindend of niet uitvoerbaar zal zijn (geheel of gedeeltelijk), blijven de overige bepalingen van kracht. Partijen zullen al het mogelijke doen om overeenstemming te bereiken over een nieuwe bepaling die zo weinig mogelijk afwijkt van de ongeldige, onwettige, niet verbindende of niet uitvoerbare bepaling, in aanmerking nemende de inhoud en het doel van deze algemene voorwaarden en de overeenkomst.

ARTIKEL 18: TOEPASSELIJK RECHT

Op alle rechtsverhoudingen tussen Leverancier en de Klant is Nederlands recht van toepassing, met uitzondering van het Weens Koopverdrag.

ARTIKEL 19: GESCHILLEN

De bevoegde rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen die mochten ontstaan tussen Leverancier en de Klant voortvloeiende uit of in verband met (de uitvoering van) de overeenkomst alsmede in verband met deze algemene voorwaarden, kennis te nemen.

***